GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze verklaring omvat de gebruiksvoorwaarden voor alle gebruikers van deze site. Deze site is eigendom van en wordt beheerd door 123 Com Setup. Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u deelneemt aan een van onze services.

Uw toegang tot en gebruik van de dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de dienst. Door de dienst te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen van deze juridische kennisgeving, mag u de site niet gebruiken of het materiaal van de site downloaden.

Wij behouden ons het recht voor om enig deel van deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in

Eigendom van materialen

De site en het materiaal ervan zijn eigendom van 123 Com Setup en vallen onder het auteursrecht. U mag geen enkel materiaal, geheel of gedeeltelijk, distribueren, wijzigen, reproduceren of gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, behalve dat u materialen uitsluitend voor uw niet-commercieel, persoonlijk gebruik mag downloaden, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en auteursrechten intact houdt. andere eigendomskennisgevingen.

Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren. U stemt ermee in om geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst, of de toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire en nauwkeurigere informatiebronnen te raadplegen.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door 123 Com Setup. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat 123 Com Setup niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op derden. websites van partijen. We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden die u bezoekt te lezen en ervoor te zorgen dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Producten en diensten van derden

Als u ervoor kiest om producten of diensten van een derde partij te kopen, is uw relatie rechtstreeks met de derde partij. U gaat ermee akkoord dat 123 Com Setup niet verantwoordelijk is voor (a) de kwaliteit van producten of diensten van derden; en (b) het voldoen aan de voorwaarden van uw overeenkomst met de verkoper, inclusief de levering van producten of diensten en garantieverplichtingen met betrekking tot gekochte producten of diensten. U gaat ermee akkoord dat 123 Com Setup niet verantwoordelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook die u kunt oplopen door zaken te doen met een derde partij.

Feedback en informatie

Alle feedback die u geeft op deze 123 Com Setup-website, per elektronische post of anderszins, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd. 123 Com Setup en zijn dochterondernemingen zijn vrij om dergelijke informatie voor welk doel dan ook en op onbeperkte basis te gebruiken.

Beveiliging van de site

123 Com Setup streeft er altijd naar om redelijke beveiligingsprocedures te gebruiken om de veiligheid van de site te handhaven. U erkent echter dat geen enkele provider het onderscheppen van gegevens kan voorkomen of de veiligheid van informatie op computers en internet kan garanderen.

Beeindiging van het contract

We kunnen de toegang tot onze service onmiddellijk beëindigen of opschorten, met of zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de voorwaarden schendt. Bij beëindiging vervalt uw recht om onze dienst te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de service.

Vrijwaring

Uw gebruik van de dienst is op eigen risico. De dienst wordt geleverd op een “AS IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” basis. De service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatieverloop.

Wij garanderen niet de juistheid en volledigheid van de materialen of diensten die op deze site worden aangeboden. 123 Com Setup garandeert ook niet dat alle functies van de site ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de server die de site beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval aanvaardt 123 Com Setup of aan haar gelieerde ondernemingen enige verantwoordelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit uw toegang tot, gebruik van of onvermogen om deze site te gebruiken, of uit het downloaden van materiaal van deze site, zelfs als 123 Com Setup of haar bevoegde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Uw gebruik van deze site is op eigen risico. Noch 123 Com Setup, noch haar dochterondernemingen zijn aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van deze site.

Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de service.

© 2023 | 123comInstellen